เจ้าภาพครบเเล้วครับใบเสมา,ฐานเสมา,เเละ ลูกนิมิต ล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เป็นเจ้าภาพใบเสมาเเละฐานเสมาล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วเป็นเจ้าภาพใบเสมาเเละฐานเสมาล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วเป็นเจ้าภาพใบเสมาเเละฐานเสมาล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว


อานิสงค์บุญใหญ่ 
เป็นเจ้าภาพใบเสมา,ฐานเสมา,เเละ ลูกนิมิต ล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ
ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา


มีทั้ง 8 ชุด เเปดทิศ 
เป็นเจ้าภาพ ชุดละ 13,000 (พร้อมจารึกนามเจ้าภาพ)


ความหมาย ในเเต่ละทิศ ใบเสมา

1.ทิศตะวันออก(ทิศบูรพา) อยู่ด้านหน้าของอุโบสถ ถือเป็นบริวารที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ

เป็นแรกที่ต้องเริ่มนับ ยกเว้นลูกกลางสะดือโบสถ์ ดังนั้น จึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐมสาวก หรือ

พระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า คือ พระอัญญาโกฑัญญะ พระอัครสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้รู้ราตรีกาลนาน

คือ มีความรู้มาก ผ่านโลกมามาก เนื่องจากท่านเป็นผู้เดียว ที่เมื่อยังเป็นดาบสที่ทำนายพระราชกุมารรคือพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระประสูติกาล

และทำนายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และพระดาบสก็เฝ้ารอการบรรพชาของพระองค์เพื่อจะได้ออกบวชตามพระองค์

และถวายตัวเป็นพระอัครสาว ไว้ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นการบูชาพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นการอัญเชิญและบูชาพระจันทร์

เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนด้านหน้าของอุโบสถ

ทิศที่ 1 เจ้าภาพคุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์


2.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศอาคเนย์) หรือด้านหน้าฝั่งขวาของอุโบสถ ไว้ทางทิศนี้ เพื่อบูชา พระมหากัสสปะเถระ

พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้ทรงธุดงค์คุณ ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานสงฆ์ทำสังคายนา

เป็นการอัญเชิญและบูชาพระอังคารเทพผู้คุ้มครองสถานที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุโบสถอีกองค์หนึ่ง

เจ้าภาพ คุณแม่อายก แซ่วู่ และคุณพรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศล และครอบครัว


3.ทิศใต้ (ทิศทักษิณ) ที่อยู่ด้านขวาของอุโบสถ เป็นการบูชาพระสารีบุตร พระอัครสาวกฝ่ายขวา

พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางปัญญา เป็นการอัญเชิญและบูชาพระพุธ

เทพผู้คุ้มครองสถานที่ด้านทิศใต้ของอุโบสถ

เจ้าภาพ คุณมาณวี ศุขะวณิช และครอบครัว


4.ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศหรดี) หรือทิศด้านหลังฝั่งขวาของอุโบสถ ทางด้านทิศนี้

เพื่อบูชาพระอุบาลีเถระ พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางวินัย

และเป็นการอัญเชิญและบูชาพระเสาร์ ซึ่งเป็นเทพหนึ่งในนพเคราะห์ทั้ง ๙ คือ

เทพผู้ดูแลคุ้มครองสถานที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุโบสถ

เจ้าภาพ ดร.วราทัศน์ - คุณปัทมา - คุณวาทิต - คุณวาทิน - คุณวาทิรา วงศ์สุรไกร และครอบครัว


5.ทิศตะวันตก(ทิศประจิม) อยู่ด้านหลังของตัวอุโบสถ เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของเงา

ซึ่งเปรียบได้กับพระเถระที่เป็นพุทธอุปัฏฐาก คอยเฝ้าติดตามดูแลปรนนิบัติรับใช้พระพุทธองค์เหมือนเงาตามตัว

ดังนั้น การฝังลูกนิมิตทางทิศนี้ เพื่อเป็นการบูชา พระอานนท์เถระ

พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางพหูสูตและเป็นมหาพุทธอุปัฎฐากแด่พระพุทธเจ้า

และอัญเชิญบูชาพระพฤหัสบดี เทพคุ้มครองทิศตะวันตก

เจ้าภาพ  คุณอิสรากานต์ คุณกิตฏกานต์ คุณภัสร์ปณัฐ คุณสุวิจักขณ์  เเพเศวตไพศาล คุณนพรัตน์  เดชสมบูรณ์รัตน์

คุณไส้หงษ์  เเซ่อึ้ง/เเซ่เตียว  ครอบครัวตระกูลเดชสมบูรณ์รัตน์ / เเซ่เตียว ครอบครัวตระกูลเเพสันเทียะ

บริษัท เคเจ เพอร์เฟ็ค จำกัด


6.ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(ทิศพายัพ) ที่ฝังอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายของอุโบสถทางด้านทิศนี้ เป็นการบูชา

พระควัมปติเถระ พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางลาภสักการะและรูปงาม

ท่านเป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก

และเป็นสหาย ๑ ใน ๔ ของพระยสะกุลบุตรอีกทั้งเป็น

บุตรของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

และอัญเชิญบูชาพระราหู ซึ่งเป็นเทพประจำทิศนี้

เจ้าภาพ คุณ รัตนาภรณ์. ประทานพรทิพย์ และครอบครัว คุณ วราภรณ์. ประทานพรทิพย์

คุณไพโรจน์. ประทานพรทิพย์ เจ้าภาพ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) ใบที่ 6


7.ทิศเหนือ(ทิศอุดร)ทางด้านทิศนี้ถือเป็นลูกที่มีความสำคัญอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านซ้าย ของตัวอุโบสถ

เพื่อเป็นการบูชา พระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้า

ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางแสดงฤทธิ์และอัญเชิญบูชาพระศุกรเทพคุ้มครองรักษาประจำทิศนี้

เจ้าภาพคุณภรนภัสสร์ ศรีสุวณิชกุล และครอบครัว และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพทิศเหนือ ใบที่ 7


8.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(ทิศอีสาน) งอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายของอุโบสถทางทิศเหนือนี้

เป็นสัญญลักษณ์แห่งความผูกพัน มีผลทางด้านจิตใจ ถือเป็นทิศสุดท้าย เพื่อเป็นการบูชา พระราหุลเถระ

ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางการศึกษา

และอัญเชิญบูชาพระอาทิตย์เทพผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศ

เจ้าภาพนายอุทิศ - น.ส.อุไพวรรณ - นายวาทิต - น.ส.ลลิตา พรดำรงกิจ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใบที่ 8


9.พ.อ.อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ 

คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ 
คุณอริย์ธัช ลัดใหม่กุลวัฒน์ 
นายณัฐธนนท์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ 
ที่ได้มีศรัทธา เป็นเจ้าภาพพระประธานอุโบสถ 
พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร พระเเก้วมรกต 26นิ้ว (จำลอง)
(ตัวเเทนสมเด็จองค์ปัจจุบัน พระโคตม)
เพื่อครอบบนลูกนิมิตเอก 
พร้อมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอก
(เเทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)


อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถเเลใบเสมา
๑. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ ทั้งหลาย
๒. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ
๓. หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์
๔. หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช
๕. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส 
๖. มีอายุยืนนาน


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างใบเสมาพร้อมฐาน


แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ 
ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-324-2429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

  1. พ.อ.อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณอริย์ธัช ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายณัฐธนนท์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ที่ได้มีศรัทธา เป็นเจ้าภาพพระประธานอุโบสถ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร พระเเก้วมรกต 26นิ้ว (จำลอง) (ตัวเเทนสมเด็จองค์ปัจจุบัน พระโคตม) เพื่อคร
  1. -

  1. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
  2. ชาญชัย , ศิริวรรณ, ชนก ศรีรัตนชาญชัย 1300 บาท
  1. -
  2. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับใบเสมา,ฐานเสมา,เเละ ลูกนิมิต ล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

เจ้าภาพครบเเล้วครับใบเสมา,ฐานเสมา,เเละ ลูกนิมิต ล้อมเเปดทิศ พระอุโบสถ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ