อนุโมทนาบุญ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ปัจจัย กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ปัจจัย กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์  ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


อนุโมทนาบุญ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ปัจจัย กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์  ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


ปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นคือ อาหาร  ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจทำให้ชีวิตลำบากได้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีปัจจัยสี่เช่นกัน หรือ ที่เราเรียกกันว่า จตุปัจจัย จตุปัจจัย ประกอบด้วย จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม  บิณฑบาต คือ อาหาร   เสนาสนะ คือ ที่อยู่อาศัย และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร(เภสัช) คือ ยาและอุปกรณ์รักษาโรค จะเห็นได้ว่าปัจจัยสี่ทางโลกและปัจจัยสี่ทางธรรมนั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้ทั้งปุถุชนและพระสงฆ์สามารถทำกิจของตนเองได้

ปัจจัยสี่ในทางพระพุทธศาสนา หรือ นิสสัยสี่(เครื่องอาศัยของบรรพชิต) ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดูใหม่หรือสวยงามแบบที่เขาถวายอย่างในปัจจุบัน  ปัจจัยสี่ในพุทธกาล คือ ปิณฑิยาโลปโภชนะ คือ คำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้ง บังสุกุลจีวร ผ้านุ่งห่มที่หาได้ตามป่าช้าหรือกองขยะ  ปูติมุตตเภสัช ยาน้ำมูตรเน่า  และ รุกขมูลเสนาสนะ คือ อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นไม้ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำนุบำรุงศาสนาด้วยการถวายปัจจัยสี่จึงมีอานิสงส์แรงมาก เพราะช่วยสร้างให้มีชีวิตอยู่ได้ ไม่ลำบากนั่นเอง

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ปัจจัย กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

อนุโมทนาบุญ คุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ปัจจัย กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์  ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ