ปัจจัยในการอุปสมบทครบเเล้วครับ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ (ตามกำลังศรัทธา) ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐ขอเรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ

(ตามกำลังศรัทธา)

ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ เเต่มีศรัทธาที่จะบรรพชา - อุปสมบท

เพื่อปฎิบัติธรรม ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

อุปสมบท ณ วัดลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ในช่วงเดือน มีนาคม

เเละจะมา พำนักอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

ณ ตอนนี้ มีกุลบุตรผู้มีศรัทธา จะบวช ๓ ท่าน

(เดียวจะเเจ้งชื่อให้ทราบครับ)

 

ท่านผู้มีศรัทธาร่วมบุญ ได้โอนปัจจัยได้ตามช่องทางนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัดการ

ในเรื่องของการบวชพระ

(ถ้าปัจจัยเหลือจากการบวชพระ จะนำไปสร้างถนนคอนกรีตในศูนย์วิปัสสนาฯ)

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้

พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 098-3242429

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

 

 

 

 

 

อานิสงส์ของการบวช

องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้มี อานิสงส์พิเศษ

อานิสงส์ อย่างอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี

ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นี้นั้น

บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน หมายความว่า ถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศล

บิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้ แต่ว่าการอุปสมบท

บรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จ พระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า

สมมุติ ว่า บุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อ

 ลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่บรรพชานั้น

บิดามารดาก็ไม่ทราบ แต่ทว่า ถึงอย่างก็ดี องค์สมเด็จพระชินศรีตรัสว่า บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์

 

คำว่า บรรพชา นี้หมายความว่า บวชเป็นเณร

คำว่า อุปสมบท นี้หมายความว่า บวชเป็นพระ

 

สำหรับ ท่านที่บรรพชาในพุทะศาสนาเป็นสามเณร อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า

 ท่าน ผู้ บรรพชาเองคือเณรถ้าประพฤติปฏิบัติดี นี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติดี

ถ้าปฏิบัติเลวการการบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ถ้าปฏิบัติดีนั้น

องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า

ท่านที่บวชเข้ามาเป็นเณรในพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับเณรผู้นั้น ย่อมมีอานิสงส์คือ

ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา ไม่สามารถ

จะทรงจิตเป็นฌาน องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่า

ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนโลกมนุษย์ได้ถึง 30 กัป เช่นเดียวกัน

 

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าว ว่า ท่านที่บวชเป็นเณรเอง

และมีความประพฤติปฏิบัติดี ต้อง เป็นเทวดาหรือพรหมอยู่ถึง 30 กัป

นั่นก็หมายความว่า อายุเทวดาหรือพรหมย่อมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป

และเมื่อหมดอายุแล้วจะเกิดเป็นพรหมใหม่ อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง

30 กัป หรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้านิพพานก่อน สำหรับ บิดามารดา

ของบุคคลผู้บวชเป็น สามเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15กัป คือครึ่งหนึ่ง

ของเณร หมายความว่าบิดารมีอานิสงส์ 15 กัป

มารดามีอานิสงส์เสวยความสุขบนสวรรค์หรือพรหมโลก 15 กัป เช่นเดียวกัน

สำหรับ บรรดาท่านผู้ไม่ใช่บิดามารดาของบุตร

กุลธิดาที่อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยในการบวช นี่หมายความว่า

เวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่ง เราทราบเข้าก็ไปบำเพ็ญกุศลร่วมกับเข้าด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง

ให้สิ่งของบ้าง ช่วยขวยขวายในกิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง

หมาย ความว่า เขาจะบวชลูกบวชหลานของเขา เราไม่มีลูกหลานจะบวช เขามาบอกบุญมาหรือ

ไม่บอกบุญก็ตาม เอาจตุปัจจัยบ้าง เอาของที่จะพึ่งจะใช้ในงานบ้าง

ไปช่วยในงานด้วยความเลื่อมใส ถ้าไม่มีจตุปัจจัย ไม่มีของ ก็เอากาย

ไปช่วย ช่วยขวนขวายในกิจการงานอย่าง

นี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์

หรือในพรหมโลก คนละ 8 กัป

แต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่นเขาบวชพระกัน 42 องค์

เราก็ช่วยกันบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่ง

เรียกว่าช่วยหมดทั้ง 42 องค์ ก็ต้องเอา 42 ตั้งเอา 8 คูณ

 

นี่เป็นอันว่าอานิสงส์ที่ที่จะพึงได้ในการอุปสมบทบรรพาชา

กุลบุตรกุลธิดาในพระพุทะศาสนาสำหรับผู้ช่วยงาน

แต่ สำหรับท่านผู้เป็น เจ้าภาพ ในฐานะ

คนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวยขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้

อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะ ได้อานิสงส์ 12 กัป

จะมีผลหลั่นซึ่งกันและกัน

 

โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมปฏิบัติเล่ม 1หน้า 29-35

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
บวชพระ 3 รุป
  1. พีรพงศ์ พันธุ์ณรงค์และครอบครัว 300 บาท
  2. น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ 600 บาท
  3. นายเสรีชัย+นางวรรณี ผาสุขเสถียร และบุตรธิดา 1200 บาท
  4. คุณวรวรรณ จีวรตานนท์ เเละคณะ 2100 บาท
  1. -
  2. -
  3. -
  4. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ปัจจัยในการอุปสมบทครบเเล้วครับ

ปัจจัยในการอุปสมบทครบเเล้วครับ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ