ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-324242

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429 ชมรมวัชรธาตุ โทร 089-9965426 3. Line ID: 0983242429 ชมรมวัชรธาตุ 4.Line ID: 0899965426  ชมรมวัชรธาตุ อีเมล์ watcharathath2556@gmail.com

ถวายตู้ไตรปิฎกเเละหนังสือพระไตรปิฎกให้วัดที่ขาดเเคลน 

 ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600  บาท มัดจำ 10,000  บาท

เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ  สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ

ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429

ชมรมวัชรธาตุ โทร 089-9965426

3. Line ID: 0983242429  ชมรมวัชรธาตุ

4.Line ID: 0899965426    

ชมรมวัชรธาตุ

อีเมล์  watcharathath2556@gmail.com 

ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429 ชมรมวัชรธาตุ โทร 089-9965426 3. Line ID: 0983242429 ชมรมวัชรธาตุ 4.Line ID: 0899965426  ชมรมวัชรธาตุ อีเมล์ watcharathath2556@gmail.com


อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเชตวัน

มหาวิหารณกรุงสาวัตถีในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้ามีความประสงค์ว่า

จักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม

แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลาย

ให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด

พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

ดูกรท่านสารีบุตรถ้าชนทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสสร้างพระไตรปิฎก

เช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จักได้เสวยราชสมบัติเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔พันกัลป์ใช่แต่เท่านั้น

เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็จะได้เป็น

พระราชาอนุภาพอีก ๙ อสงไขยต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ

เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเศรษฐีคฤหบดี

และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดาอย่างละ ๙ อสงไขย

ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขยเมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว

มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง

เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็น

ทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวงและเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนี้เป็นต้น

ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429 ชมรมวัชรธาตุ โทร 089-9965426 3. Line ID: 0983242429 ชมรมวัชรธาตุ 4.Line ID: 0899965426  ชมรมวัชรธาตุ อีเมล์ watcharathath2556@gmail.comดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่

ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนามว่า ปุราณโคดมได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์

ได้ตั้งความปรารถนาขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง

เถิดในอนาคตกาลโน้นสมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าจะ

ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระสมณโคดม

ก็คือพระตถาคตเรานี้เอง ดังนี้แล

ก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงแสดง

แก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

089-996-5426 

098-324-2429 


ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429 ชมรมวัชรธาตุ โทร 089-9965426 3. Line ID: 0983242429 ชมรมวัชรธาตุ 4.Line ID: 0899965426  ชมรมวัชรธาตุ อีเมล์ watcharathath2556@gmail.com


เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Line ID: 0983242429  ชมรมวัชรธาตุ

Line ID: 0899965426  ชมรมวัชรธาตุ   

ชมรมวัชรธาตุ

อีเมล watcharathath2556@gmail.com


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-324242

ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย 1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600 บาท มัดจำ 10,000 บาท เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-324242

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ