ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง......... วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬
ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย
ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
(ขาดเจ้าภาพ89 วัด)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ 
เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้างพระอุโบสถหรือเจดีย์ ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ศรัทธาสาธุชน ผู้มีความต้องการสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวายโดยใช้ปัจจัยไม่มาก ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง และเป็นการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ที่ทางชมรมจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอบด้วย
1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1
2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2
3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา
4.ตู้ประดิษฐาน ขนาดของตู้ กว้าง 25 เซ็นติเมตร x ยาว28 เซ็นติเมตร x สูง 48 เซ็นติเมตร

การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.........
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

สถานที่ถวาย
ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

อานิสงค์แห่งการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

อานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ......เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญนั้น มีหลายวิธีด้วยกันที่ให้อานิสงส์มาก การบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เป็น

การทำบุญที่ให้อานิสงส์ผลบุญมาก โดยผลของบุญจะแตกต่างกันไปตามวิธีการบูชา ดังที่กล่าวไว้ในพระสูตรเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพระสูตรเรื่องปีตวิมาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 48 หน้า382-389 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ .......ในตอนที่พระเจ้าอชาติศัตรู นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากการแบ่งตอนที่พระพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมาสร้างสถูป เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จแล้วทำการเฉลิมฉลองระหว่างที่มีการอยู่นั้น มีอุบาสิกาท่านหนึ่งคิดที่จะบูชาพระพุทธเจ้าที่พระสถูป มือถือดอกบัวขม 4 ดอก ที่หามาได้ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า โดยมิได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนึกถึงพระเจดีย์อย่างเดียว .......ขณะนั้นได้มีโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทาง มาพอดีได้ขวิดร่างของอุบาสิกาท่านนั้นเสียชิวิตทันที นางตายลงแล้วอานิสงส์ส่งผลให้ปฏิสนธิเกิดทันทีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในการเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำกระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อว่า ดาวดึงส์ เพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองภพถึง 33องค์ โดยมี ท้าวสักกเทวราช หรือ พระอินทร์ เป็นประธาน และที่สำคัญมี พระธาตุจุฬามณี ซึ่งทุกวันพระ เทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา เพื่อรับฟังโอวาทจากท้าวสักกะ นางเกิดพร้อมรถมีรัสมีซ่านออกจากตัวของนางสว่างไสวสวยงามมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากก่อนจะตายจิตของงานเป็นบุญเป็นกุศล มุ่งมั่นที่จะไหว้บูชาพระบรมธาตุในสถูปนั้นเอง 2. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิด ในตระกูลเศรษฐี ในพระสูตรเรื่องกัปปรุกขิยเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า165-166 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในอดีตชาติพระกัปปรุกขิยเถระ ได้นำผ้าหลายพื้นที่สวยงาม นำไปบูชาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าสิทธถะ เพื่อสักการะบูชาเมื่อตายจากชาตินั้นผลบุญได้อำนวยผลให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา และมนุษย์เท่านั้น ทุกๆ ครั้งที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วย สามารถนำไปแจกจ่ายเพื่อนพ้องและเหล่าญาติพี่น้องไม่อดยาก ......ชาติปัจจุบันได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่ พลั้งพร้อมทุกด้านและเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวช ในเวลาไม่นานก็สำเร็จอรหันต์ ด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 3. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ ในพระสูตรเรื่องนาคสมาลเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า273-275 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาลเถระ ในอตีดเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสิขี เมื่อดับขันปรินิพานแล้วได้นำ ดอกแคฝอย ไปบูชาพระสารีริขธาตุ เมื่อทุขติได้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ในกัปที่ 15 และสินพระชนได้เกิดในยุคปัจจุบันได้บวชในพระศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 4. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดา ในพระสูตรเรื่องปัจจุปัฏฐานสัญญากเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า405-408 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในยุคของพระพุทธเจ้าอัตถทัสสีดับขัน ธปรินิพพานแล้ว มียักษ์ตนหนึ่งได้ยินพระอัครสาวก สอนว่า “การบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีผลเท่ากับการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่” ยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงชักชวนเพื่อน สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วบูชา ครั้นจุติจากยักษ์ได้ เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ แล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวชมีนามว่า “ปัจจุปัฏฐานสัญญากเถรา บวชได้ไม่นานก็บรรลุอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 5. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ที่มีรูปกาย มีรัศมีสวยงาม ในพระสูตรเรื่องปภังกรเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า803-806 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในอดีตพระเถระรูปนี้ ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้าปทุมุตคร ท่านมีอาชีพทำงานในป่า ในขณะที่อยู่ในป่าท่านได้พบเห็นพระสถูปที่ปกคลุมด้วยไม้ดูรก เห็นดังนั้นจึงได้แผ้วถางเก็บกวาดด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นกุศล เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่มากราบสักระบูชา ทำเช่นนี้ ถึง 8 ครั้ง เมื่อหมดอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ ด้วยรูปกาย พิวพรรณเหลืองทอง มีรัศมีสวยงาม และไม่มีโรคภัยใดๆ เลย ในชาติปัจจุบันได้เกิดในพระพุทธศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)

2..ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 431-019222-4 )

3.ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 614-1-22894-0 )

4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์
(เลขที่ 938-0-32276-9 )

5..ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )


รายชื่อวัด

1.วัดศรีเกิด ต ไชยสถาน อ เมือง จ น่าน ณัชพงศ์ อัศวกาญจน์นภัส จิรา 2.วัดแหน2 หมู่3ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานในนาม หจก.ทอฟ้ามาเดลิน นายกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว 3. วัดฝายแก ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน ร่วมทำบุญตู้พระธาตุ อุทิศให้แก่ นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ บรรพบุรุษญาติมิตร เทพเทวาอารักษ์ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลาย 4. วัดท่าล้อ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน (เจ้าภาพ บริษัท JuandJi ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้ ) 5.วัดวังทอง ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว 6.วัดทุ่งกวาง ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว 7.วัดหัวเมือง ต.แงง อ.ปัว จ.น่านเบอร์ คุณป้อม(นาถฤดี) -ธนภร-ณัฐธิดา -อุทิศ พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี -นิทัศน์-ธนเวช เวชสงเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ คุณพ่อจรูญ เวชสงเคราะห์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง นายนิรยบาล พญายมราช ศัตรูหมู่มาร บรืวารเจ้านาย สัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่ใช้กินเป็นอาหาร 8. วัดแหน ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน อิทธิ - ธีรการ-ทิพย์ชีวา -ทิพย์ชัวัน วงศ์สุรไกร และครอบครัว อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่พรทิพย์ - นายธีรธรรม วงศ์สุรไกร และคุณยายคำปวน ภัทรนาวิก และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 9.วัดศรีรัตนาราม ตำบลอวนอำเภอปัว จังหวัดน่าน

เจ้ปุ๊ย (สมศรี) พิชัยบัณฑิตกุล 10.วัดเชียงโคม ตชียงกลาง อ เชียงกลาง จ น่าน

เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล 11. วัดฉิมพลีวนาราม บ้านงิ้ว ต.พญาแก้ว.อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คุณ เปรมฤดี กิตติปิยะลักษณ์ 12.วัดดงครั่งใหญ่ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 13.วัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 14.วัดดอกรักใหญ่ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 15.วัดเกาะแก้ว ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นาย สุชิน-สะอาด น้อยกลัด และครอบครัว อุทิศบุญกุศลให้ คุณตา สรุพล สมยาภักดี คุณยาย สีไว สมยาภักดี 16.วัดทุ่งสวรรค์ ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

คุณนิธิดา คุณเฉลิมพล คุณธนวัฒน์ และคุณธนพล พรหมศรีสุข ( จอง) T 17.วัดหนองแวง ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เจ้าภาพ คุณฐนธัช กองทอง(จอง)T 18.สำนักสงฆ์แม่ระเมิงโกลบ้านกิ่งไม้ขาว ม.14 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

คุณฐนวัฒน์ ฐิระเยาวภาพงษ์(จอง)T 19.วัดสามง่าม ที่อยู่ 1 หมู่ที่8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

คุณแม่เซาะเกียว แซ่ลิ้ม คุณณัฐพัชร์ ถิระกุลพัฒน์ คุณซิ้วเตียง แซ่ตั้ง คุณนิวัติ - คุณธงชัย ตั้งพิบูลย์ทรัพย์  (จอง)T 20. วัดอาษาสงคราม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คุณเพ็ญรัตน์ พรมโสภา(จอง)T

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ  (ชุดละ 1,400 บาท)

21วัดชิโนวาทต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

22วัดหนองอ่างต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

23วัดโพนท่อน ต ดงคังน้อย อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

24.วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

25.วัดหนองแซง ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์

26.วัดหนองกุงใหญ่ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์

27.วัดจินดามณี ต.หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ

28.วัดสามชัยวราราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

29.วัดเหนือ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

30.วัดสามัคคี. ต.กุดขอนแก่น. อ.ภูเวียง. จ.ขอนแก่น

31. วัดโนนศิลา ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง. จ.ขอนแก่น

32. วัดสว่างดอนหัน. ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

33. วัดเวฬุวนาราม. ต.ไชยสอ. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

34. วัดโนนสะอาด ต.ไชยสอ. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

35. วัดสว่างโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ. จ.ขอนแก่น

36. วัดหินตั้ง ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

37.วัดราษี ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

38.วัดป่าหัวภูชน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

39. วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

40.วัดป่าคลองยาง ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

41.วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

42.วัดบัวสีมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

43.วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น

44.วัดนาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนเเก่น

45.วัดโนนมะเค็ง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

46.วัดมัชฌิมโพธิการาม บ้านกุดแห่ อ.นากลาง จ.กนองบัวลำภู

47.วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

48.วัดอิสาณ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

49.วัดชัยมงคลวนาราม​ บ้านผึ้ง​ ต.เด่นราษฎร์​ อ.หนองฮี

​ จ.ร้อยเอ็ด

50.วัดราษฎร์​อุดม​ บ้านหนองเหล็ก​ ต.เด่นราษฎร์​ อ.หนองฮี​ จ.ร้อยเอ็ด​

51.วัดดงเย็น​มหา​วิหาร​ ตำบล​หนองฮี​ อำเภอ​หนองฮี​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​

52.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด

​53.วัดอู่ตะเภา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

54.วัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

55.วัดกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

56.วัดสบเติน ต แม่กอด อ เถิน จ ลำปาง

57.วัดทุ่งมะกอก ต ด่านช้าง อ ด่านช้าง จ สุพรรณบุรี

58.วัดเทพนิมิตร ต นิคมกระเสียว อ ด่านช้าง จ สุพรรณบุรี

59.วัดนิมิตรสามัคคี บ้านตูบโกฐ  ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

60.วัดสระบัว บ้านหนองชาด ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

61.วัดศรีจุมพล บ้านหนองเม็ก ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 

62.วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

63.วัดนาฉลอง​ หมู่11  ต.แม่นาเติง​ อ.ปาย​ จ.แม่ฮ่องสอน​ 58130

คุณครูปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภัสร์ และคุณเพ็ญศรี เหมือนเดิม(จอง) T

64.วัดดุสิตาราม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

65.วัดสว่างอารม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

66.วัดสามัคคีธรรมาราม  ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

67.จันทธิการาม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

68.วัดบุผาราม  ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

69.วัดสว่างน้ำใส  ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

70.วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

71.วัดสันติธรรม  ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

72.วัดนารานิวาส  ต.บ้านหัน อโนนศิลา จ.ขอนแก่น 

73.วัดอรัญวาส  ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

74.วัดหนองพลวง ต .กันจุ อ.บึงสามพัน จ เพชรบรูณ์

75.วัดท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

76.วัดสวนธรรมศรีมงคล ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

77.วัดธุตังคาราม ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

78.วัดศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

79.วัดบุญประชาวิทยาราม ต.ท่าฉนวน อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท

80.วัดท่าเลี้ยง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

81.วัดทุ่งวารีลาภอุดม ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน ร่วมทำบุญตู้พระธาตุ อุทิศให้แก่ นาย นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ บรรพบุรุษญาติมิตร เทพเทวาอารักษ์ ครูอาจารย์ ผู้มี พระคุณ ดาวนพเคราะห์และเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลาย

82.วัดศรีทอง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์

คุณ ขวัญ ธนธรณ์ เคลือบคลาย และครอบครัว

83.ส.น.ส. บ้านใจทนสามัคคี ต.เข้าค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์

กัญจน์นรี แสงไทยทวีบุญ รัชต์ยุตม์ อัครประภาสกุล


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง......... วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ  (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง......... วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ