ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬
ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย
ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 
(ชุดละ 1,400 บาท)
(ขาดเจ้าภาพ99วัด)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ 
เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้างพระอุโบสถหรือเจดีย์ ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ศรัทธาสาธุชน ผู้มีความต้องการสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวายโดยใช้ปัจจัยไม่มาก ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง และเป็นการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ที่ทางชมรมจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอบด้วย
1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1
2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2
3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา
4.ตู้ประดิษฐาน ขนาดของตู้ กว้าง 25 เซ็นติเมตร x ยาว28 เซ็นติเมตร x สูง 48 เซ็นติเมตร

การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.........
วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ถวาย
ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)
อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์
ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)
ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ
ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

https://goo.gl/maps/Rr6fNfd3oVD89RRe9

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อานิสงค์แห่งการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

อานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ......เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญนั้น มีหลายวิธีด้วยกันที่ให้อานิสงส์มาก การบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เป็น

การทำบุญที่ให้อานิสงส์ผลบุญมาก โดยผลของบุญจะแตกต่างกันไปตามวิธีการบูชา ดังที่กล่าวไว้ในพระสูตรเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพระสูตรเรื่องปีตวิมาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 48 หน้า382-389 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ .......ในตอนที่พระเจ้าอชาติศัตรู นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากการแบ่งตอนที่พระพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมาสร้างสถูป เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จแล้วทำการเฉลิมฉลองระหว่างที่มีการอยู่นั้น มีอุบาสิกาท่านหนึ่งคิดที่จะบูชาพระพุทธเจ้าที่พระสถูป มือถือดอกบัวขม 4 ดอก ที่หามาได้ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า โดยมิได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนึกถึงพระเจดีย์อย่างเดียว .......ขณะนั้นได้มีโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทาง มาพอดีได้ขวิดร่างของอุบาสิกาท่านนั้นเสียชิวิตทันที นางตายลงแล้วอานิสงส์ส่งผลให้ปฏิสนธิเกิดทันทีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในการเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำกระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อว่า ดาวดึงส์ เพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองภพถึง 33องค์ โดยมี ท้าวสักกเทวราช หรือ พระอินทร์ เป็นประธาน และที่สำคัญมี พระธาตุจุฬามณี ซึ่งทุกวันพระ เทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา เพื่อรับฟังโอวาทจากท้าวสักกะ นางเกิดพร้อมรถมีรัสมีซ่านออกจากตัวของนางสว่างไสวสวยงามมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากก่อนจะตายจิตของงานเป็นบุญเป็นกุศล มุ่งมั่นที่จะไหว้บูชาพระบรมธาตุในสถูปนั้นเอง 2. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิด ในตระกูลเศรษฐี ในพระสูตรเรื่องกัปปรุกขิยเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า165-166 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในอดีตชาติพระกัปปรุกขิยเถระ ได้นำผ้าหลายพื้นที่สวยงาม นำไปบูชาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าสิทธถะ เพื่อสักการะบูชาเมื่อตายจากชาตินั้นผลบุญได้อำนวยผลให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา และมนุษย์เท่านั้น ทุกๆ ครั้งที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วย สามารถนำไปแจกจ่ายเพื่อนพ้องและเหล่าญาติพี่น้องไม่อดยาก ......ชาติปัจจุบันได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่ พลั้งพร้อมทุกด้านและเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวช ในเวลาไม่นานก็สำเร็จอรหันต์ ด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 3. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ ในพระสูตรเรื่องนาคสมาลเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า273-275 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาลเถระ ในอตีดเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสิขี เมื่อดับขันปรินิพานแล้วได้นำ ดอกแคฝอย ไปบูชาพระสารีริขธาตุ เมื่อทุขติได้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ในกัปที่ 15 และสินพระชนได้เกิดในยุคปัจจุบันได้บวชในพระศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 4. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดา ในพระสูตรเรื่องปัจจุปัฏฐานสัญญากเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า405-408 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในยุคของพระพุทธเจ้าอัตถทัสสีดับขัน ธปรินิพพานแล้ว มียักษ์ตนหนึ่งได้ยินพระอัครสาวก สอนว่า “การบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีผลเท่ากับการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่” ยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงชักชวนเพื่อน สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วบูชา ครั้นจุติจากยักษ์ได้ เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ แล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวชมีนามว่า “ปัจจุปัฏฐานสัญญากเถรา บวชได้ไม่นานก็บรรลุอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8 5. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ที่มีรูปกาย มีรัศมีสวยงาม ในพระสูตรเรื่องปภังกรเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า803-806 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......ในอดีตพระเถระรูปนี้ ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้าปทุมุตคร ท่านมีอาชีพทำงานในป่า ในขณะที่อยู่ในป่าท่านได้พบเห็นพระสถูปที่ปกคลุมด้วยไม้ดูรก เห็นดังนั้นจึงได้แผ้วถางเก็บกวาดด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นกุศล เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่มากราบสักระบูชา ทำเช่นนี้ ถึง 8 ครั้ง เมื่อหมดอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ ด้วยรูปกาย พิวพรรณเหลืองทอง มีรัศมีสวยงาม และไม่มีโรคภัยใดๆ เลย ในชาติปัจจุบันได้เกิดในพระพุทธศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
3. ช่องทางแชทของเพจ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย ธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 050-1-60967-6)

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)

3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )

4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )

5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างองค์สมเด็จองค์ปฐม

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจ

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อวัด

1 วัดสุวรรณรังษี บ้านโนนว่านไฟ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

คุณ เกศรินทร์  พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัว


2 วัดป่านาดี บ้านนาดี ตำบลหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130


3 วัดศรีแก้ว บ้านนาจาน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220


4 วัดสว่างโนนงาม บ้านโนนสว่าง ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220


5 วัดหนองแดง บ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 402206 วัดป่าสันติสุข บ้านวังทอง ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220


7 วัดป่าถ้ำเจดีย์ บ้านซำจำปา ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

คุณ เกศรินทร์  พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัว

8 วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านโคกป่ากุง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

นาย เสวี ธนกิจไพศาล และนางสาว อารีรัตน์


9 วัดป่าชัยมงคล บ้านปากง่าม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

คุณพ่อจรูญ คุณแม่จรวย เมืองไทย, นายสุดไผท เมืองไทยและครอบครัว10 วัดบวรมงคล บ้านปากห้วยฝาง ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220

ตู้พระธาตุ ร่วมศัรทธา

1.คุณ วรางคณา เทพหัสดิน ณ.อยุธยา 2..คุณ วรางคณา เทพหัสดิน ณ.อยุธยา 3.ฐานัสสร บุญยะอันนต์ 4.คุณ ลัดดา บุญยะอันนต์  5. คุณส่องศรี บุญยะอันนต์11.วัดป่ากุง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

คุณ นันทิกร สาขากร12.วัดโนนเมืองเก่าต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

คุณ นันทิกร สาขากร


13.วัดประชานิมิตร ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

  พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล

อุทิศให้ ร้อยตรีหญิง พรรณิภา   นิ่มนวล14.วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

  พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล

อุทิศให้  จ่าสิบเอก เสน่ห์  นิ่มนวล15.วัดแจ่มอารมณ์ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

  พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล

อุทิศให้  นาย ศิธโณ   นิ่มนวล16.วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 

พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล

อุทิศให้ นาย ยุทธนา   นิ่มนวล17.วัดเขวาหรดี ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล

อุทิศให้ เทวดาอารักษ์ประจำตัวข้าพเจ้า  เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 


18.วัดเขวาตะคลอง ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ 

สุดใจ สมรรถพันธุ์ 

นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ 

กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว

แทนคูณ เหมาะสมและครอบครัว

ตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน


19.วัดเจริญศรีต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด
20.วัดอินทราราม ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
21วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น


22.วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

23.วัดธาตุกู่ทอง .เปลือยน้อยต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

24.วัดป่านาล้อม.พระยืนต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
25 .วัดสว่างหนองขี้เห็น โนนศิลาโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
26 วัดโนนทัน มัญจาคีรีต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
27.วัดสายทอง เปลือยน้อยต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย. จ.ขอนแก่น
28วัดป่าสวนจิก ต.หัวนาคำ อ.กระนวล จ.ขอนแก่น

29 วัดป่าปัญญานวมงคล ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
30 วัดสว่าง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น.

31.วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
32.วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่8 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

33.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ที่7 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

34.วัดนาเลาะ หมุ่ที่2 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

35.วัดป่าศิริสมบัติ ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

36.วัดสันติวนาราม ต บ้านเรือ อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

37.วัดอาคเนย์ ต ทุ่งชมภู อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

38.วัดบริบรูณ์วนาราม ต สงเปือย อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

39.วัดป่ากิตติญาณ ต สงเปือย อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

40.วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้ธนสาร อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

41.วัดจันทร์เขมาราม ต  เขาน้อย อเวียงเก่า จ ขอนแก่น

42.วัดสามัคคีวุฒิธรรม ต  เมืองเก่าพัฒนา อ เวียงเก่า จ ขอนแก่น

43.วัดป่าประชาน้อมเกล้า ต ภูเวียง อ ภูเวียง จ ขอนแก่น

44.วัดป่าภูซำบง ต ผาขาว อ ผาขาว จ เลย

45.วัดสวนธรรมศรีมงคล  ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

คุณ เกศรินทร์  พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัว

46.วัดวังไทรต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

47.วัดหนองสรวงต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

48.วัดหนองสะแกต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

49.วัดคลองดู่ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

50.วัดวังขอนต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

51.วัดเทพนิมิต ตำบลคลองกระจัง อำศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


52. วัดสรวงสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
53. สำนักสงฆ์วังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
54. วัดหนองคล้า ตำบลพุเตย อำวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
55. วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
56.วัดอมรบูรณาราม. ตำบลหินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


57.วัดสว่างสุริยาเย็น ตำบลหินตัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

58. วัดศรีบุญเรือง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


59. วัดโพธิ์กลาง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

60.วัดบูรณะสิทธิ์. ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


61. วัดสามัคคี ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


62..วัดสวาท ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

63.วัดบูรณาวาส ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พระอธิการคำตา คุตฺตคุโณ

65.วัดโสกตลิ่งโสภณาราม ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พระอธิการวิยะกร นาถกโร

66.วัดจำปา ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พระครูพิศาลจันโทภาส


67.สำนักสงฆ์บ้านท่าเลี้ยง ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


68.วัดเกาะแก้ววนาราม ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


65.วัดมอดินแดง ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


69.วัดนาสวรรค์ ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


70.วัดเนินโบสถ์ ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


71.วัดท่าไม้ทอง ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


72.วัดแม่น้ำแควป่าสัก ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


73.วัดร่องหอย ตสระกวด อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์


74.วัดกุดตาแร้วต นาสนุ่น อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

75.วัดบึงเทพรัตนาราม ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

76.วัดธุตังคาราม  ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

77.วัดป่านาตะกรุด  ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

78.วัดอุทุมพรวนาราม   ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

79.วัดสระปรือ   ต ศรีเทพ อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

80.ส.น.ส.หนองโคก  ต นาสุ่น  อ ศรีเทพ จ เพชรบรูณ์

81.วัดพระธาตุจอมพริก ต ยม อ ท่าวังผา จ น่าน

82.วัดศาลา ต สถาน อ นาน้อย จ น่าน

83.วัดหนองม่วง ต ป่าคา อ ท่าวังผา จ น่าน

84.วัดปูคา ต ป่าคา อ ท่าวังผา จ น่าน

85.วัดพระธาตุผิวเหลือง ต เชียงขอน อ นาน้อย จ น่าน

86.วัดเฟืองลุง ต และ อ ทุ่งช้าง จ น่าน

87.วัดดอนแก่ง ต ลาดชุม อ ท่าวังผา จ น่าน

88.วัดทุ่งกลาง ต อวน อ ปัว จ น่าน

89.วัดเชียงยืน ต ยม อ ท่าวังผา จ น่าน

91.วัดช้างแดง ต ยม อ ท่าวังผา จ น่าน

92.วัดน้ำทรัพย์สมบรูณ์ ต อ หนองปรือ จ กาญจนบุรี

93.วัดห้วยเรือ ต หารเทา อ ปากพะยูน จ พัทลุง

94.วัดหารเทา ต หารเทา อ ปากพะยูน จ พัทลุง

        

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ