ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรมถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม

ตู้พระไตรปิฎก ไม้เบญจพันธุ์  หนังสือพระไตรปิฎก๔๕ เล่ม มจร. 
ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม


ตู้พระไตรไม้สัก  หนักสือฉบับ มจร.ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรมชมรมวัชรธาตุ
ติดต่อเรา
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


 ตู้พระอภิธรรม พร้อมหนังสือ


 ถวายตู้ไตรปิฎกเเละหนังสือพระไตรปิฎกให้วัดที่ขาดเเคลน 

 ท่านใดต้องการถวายใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.ตู้ไม้ไม้ลายเหนือ พร้อมกับหนังสือพระไตรปิฎก มจร. 45 เล่ม ราคา 23,600  บาท มัดจำ 10,000  บาท

2.ชุดพระอภิธรรมพร้อมตาลปัตร 4 ด้าม ชุดละ 5,000 บาท 

เเจ้งข้อมูล หลักฐาน ถวาย ส่งรายชื่อเจ้าภาพ  สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ

ชมรมวัชรธาตุ โทร 098-3242429

อีเมล์  watcharathath2556@gmail.com 

โทรสาร 02 - 4827455


                                  อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเชตวัน

มหาวิหารณกรุงสาวัตถีในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้ามีความประสงค์ว่า

จักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม

แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชนทั้งหลาย

ให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด

พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

ดูกรท่านสารีบุตรถ้าชนทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสสร้างพระไตรปิฎก

เช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จักได้เสวยราชสมบัติเป็น

พระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔พันกัลป์ใช่แต่เท่านั้น

เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็จะได้เป็น

พระราชาอนุภาพอีก ๙ อสงไขยต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ

เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเศรษฐีคฤหบดี

และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดาอย่างละ ๙ อสงไขย

ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขยเมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว

มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง

เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็น

ทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวงและเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนี้เป็นต้น


ดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่

ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนามว่า ปุราณโคดมได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์

ได้ตั้งความปรารถนาขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง

เถิดในอนาคตกาลโน้นสมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าจะ

ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระสมณโคดม

ก็คือพระตถาคตเรานี้เอง ดังนี้แล

ก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงแสดง

แก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
* วัดบ้านนาทราย หมู่3 บ้านนาทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอชุดพระอภิธรรมพร้อมตาลปัตรมุก เเละอาสนะมุก
--
*วัดสว่างหายโศก บ้านสวนมอญ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขอชุดพระอภิธรรมพร้อมตาลปัตรมุก เเละอาสนะมุก
--
*วัดสันติราษฏโพนงาม บ้านนาดงใหญ่ ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขอชุดพระอภิธรรมพร้อมตาลปัตรมุก เเละอาสนะมุก
--
*วัดใหม่ชัยมงคล บ้านนาดงน้อย ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ขอชุดพระอภิธรรมพร้อมตาลปัตรมุก เเละอาสนะมุก
--
ที่พักสงฆ์ปราสาทละลมทม ม.4 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตร
--
ที่พักสงฆ์ป่าสวาย ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตร
--
วัดคูดินทราย ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ขอพระไตร
--
วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.17 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขอพระไตร
--
วัดท่าทอง ม.6 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ขอพระไตร
--
วัดธาตุศิลา บ้านตาโหมก ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ขอพระไตร
--
วัดนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขอพระไตร
--
วัดบ้านหนองไผ่ใหญ่ ม.6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตร
--
วัดบ้านหินสิ่ว ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ขอพระไตรปิฎก
--
วัดป่าช้าบ้านวังสวย ม.5 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดป่าดอนสวรรค์ ม.6 ต.ผัดตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดป่าโนนสำราญ ม.11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตร
--
วัดมาบประดู่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ขอพระไตร
--
วัดศรีบุญเรือง ม.6 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดสระแก้ว ม.12 ต.สาระถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอพระไตร
--
วัดสว่างบูรพา ม.๗ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตรปิฏก
--
วัดสุพรรณนาราม ม.6 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดหนองปลาปึ่ง ม.1 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ขอพระไตร
--
วัดอุดรเหล่าอารีย์ ม.6 ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ขอพระไตร
--
วัดอุทกโสภาราม ม.5 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดเด่นวัว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก อาสนะ มุก 10
--
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง ม.12 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
วัดโพธิ์ ม12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ขอพระไตร
--
วัดโสภณานิการาม ม.8 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขอพระไตร
--
สถานปฏิบัติธรรมสระบุญ ม.10 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขอพระไตร
--
สำนักสงฆ์คลองศรีธาตุ ม.8 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ขอพระไตร
--
สำนักสงฆ์เนินศิลาเทพนิมิต ม.19 ต.เเม่เปิ่น อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ ขอตู้พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก
--

ราคาตู้ไตรปิฎก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
ตู้พระไตรปิฎกไม้ลายเหนือ  พร้อมชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ มจร. 45 เล่ม ตู้พระไตรปิฎกไม้ลายเหนือ พร้อมชุดหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ มจร. 45 เล่ม 23,600.00 ชุด
ตู้พระไตรปิฏกไม้ลายเหนือ พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก มมร. 91 เล่ม ตู้พระไตรปิฏกไม้ลายเหนือ พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก มมร. 91 เล่ม 32,600.00 ชุด
ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ มมร. 91 เล่ม ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก พร้อมหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ มมร. 91 เล่ม 34,500.00 ชุด
ตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือคัมภีร์อภิธรรม เเละ ตาลปัตร 4 ด้าม ตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือคัมภีร์อภิธรรม เเละ ตาลปัตร 4 ด้าม 5,000.00 ชุด

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม

ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม
ถวายตู้ไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฎก เเละถวายชุดตู้พระอภิธรรม

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ