ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ (บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ  (บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)


ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ  (บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)


ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ

(บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

โทร. 098-3242429  , 089 - 9965426

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

 

หลักเกณฑ์ผู้ที่จะขอบวช

1.ผู้ที่จะบวชทุกท่าน กรุณาติดต่อทางศูนย์วิปัสสนา ฯด้วยตนเอง เพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัย ต่างๆ

2.มาเป็นผ้าขาวก่อนบวช 7 วัน เพื่อมาปรับตัวให้เข้ากับวัด เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติ ต่างๆ

และอยู่ฝึกท่องขานนาค ฝึกใช้เครื่องบริขารให้คล่อง

(เพื่อดูความประพฤติ ของนาค ว่าสมควรบวชหรือไม่ ถ้าคณะสงฆ์ในศูนย์วิปัสสนาฯ ไม่เห็นสมควรก็ไม่ให้บวช)

3.การบวช ต้องบวชอย่างน้อย 3 เดือน


เอกสารหลักฐาน มี

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชได้

ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย การได้บวชถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ผลบุญจะแผ่ไปถึงบุคคลผู้ใกล้ชิด

และลบล้างกรรมชั่วในอดีตได้

ตามแต่กำลังการบำเพ็ญตน หรือหากท่านยินดีที่จะดำรงสถานภาพของสมณเพศไปจนตลอดชีวิต

ก็นับว่าเป็นการอุทิศตนช่วยธำรงค์ไว้ซึ่งการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ไปจนตราบชั่วกาลนาน

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะมาอยู่ในสมณเพศถือว่ามีส่วนสำคัญมาก

การหละหลวมในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาบวช ให้คนทั่วไปเขากราบไหว้นับถือ

มีส่วนทำให้สถาบันศาสนาสั่นคลอน ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นว่า

คนเคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญามาบวชเป็นพระ

ก็นอกจากจะไม่อยู่ในศีลแล้ว ยังก่อคดีอุกฉกรรจ์อีกจนได้

ในพระวินัยบัญญัติ ท่านห้ามบุคคล 8 จำพวก

มิให้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา คือ...

๑. บุคคลที่เป็นโรคอันสังคมรังเกียจ เช่น เป็นโรคติดต่อ รักษาไม่ค่อยจะหายเรื้อรัง

ได้แก่โรค ๕ อย่าง คือ

(1) โรคเรื้อน

(2) โรคฝี

(3) โรคกลาก

(4) โรคหืด

(5) โรคลมบ้าหมู

(6) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษาไม่หาย (เพิ่มเติม)

2. คนที่มีอวัยวะไม่สมบูรณ์ คือ บกพร่อง เช่น คนที่มีมือขาด มีเท้าขาด มีนิ้วมือนิ้วเท้าขาด มีหูขาด มีจมูกขาด

(ไม่ว่าจะโดยกำเนิด หรือ จากอุบัติเหตุ..เพิ่มเติม ) เป็นต้น คนอย่างนี้ตามพระวินัยบวชให้ไม่ได้

3. คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบ เช่น คนที่มีมือเป็นแผ่น

นิ้วมือติดกันไม่เป็นง่าม คนค่อม คนเตี้ย คนปุก (ตีนปุก)

(รวมทั้ง คนที่มีอวัยวะผิดไปจากคนปกติ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม..เพิ่มเติม)

เป็นต้น บวชไม่ได้

4. คนที่พิกลพิการ คือ คนตาบอดตาใส คนที่เป็นง่อย คนมีมือเท้าหงิก

คนกระจอกเดินไม่ปกติ และ คนหูหนวก เป็นต้น

5. คนที่ทุลพล เช่น คนแก่ง่อนแง่น คนที่มีกำลังน้อย ไม่อาจทำกิจการต่าง ๆ

ด้วยตนเองได้ เป็นต้นว่า กิจในการซักจีวร ย้อมจีวร เป็นต้น คนอย่างนี้ห้ามบวช

6. คนเกี่ยวข้อง คือ หมายถึง คนที่มีพันธะผูกพัน เช่น คนที่บิดามารดา ไม่อนุญาติ

คนที่มีหนี้สิน  ก็บวชไม่ได้

7. คนเคยถูกอาชญาหลวง มีหมายปรากฏอยู่ ในสมัยก่อน ส่วนมากถูกเฆี่ยนหลังลาย

หรือ คนที่เป็นนักโทษ ถูกสั่งหมายโทษเอาไว้ คนอย่างนี้บวชไม่ได้

8. คนที่ประทุษร้ายต่อสังคม เช่น โจรผู้มีชื่อเสียง โด่งดัง ก็บวชไม่ได้ ดังนี้เป็นต้น


 

ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรหรือพระได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นสุภาพชนที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสียหาย

เช่น ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษเป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด

๒. มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้

๓. ไม่เป็นผู้มีทิฎฐิวิบัติ

๔. ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือมีหนี้สินผูกพัน

๕. เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ

๖. มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย

๗. เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเอง และถูกต้องไม่วิบัติ


ต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้จะบวชได้แก่

1. เป็นคนทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน

2. เป็นคนหลบหนีราชการ

3. เป็นคนต้องหาในคดีอาญา

4. เป็นคนเคยถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ

5. เป็นคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา

6. เป็นคนมีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะอันตราย

7. เป็นคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

 

 

การปฏิบัติตัวในการเป็นผ้าขาวหรือนาค

1.การปฏิบัติกิจวัตร ต่างๆ ของศูนย์วิปัสสนาฯ  ด้วยความเคารพและตรงต่อเวลา และให้มาก่อนเวลา

ตั้งใจทำกิจวัตรโดยไม่มายาสาไถย, ไม่หลบหนี หรือทิ้งหน้าที่การงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

2.ท่องจำขานนาค นาคจะต้องท่องจำขานนาค ออกเสียงให้ถูกต้องแม่นยำ เสียงดังฟังชัด

 

การฝึกใช้เครื่องบริขาร

1.นาคต้องฝึกหัดการครองผ้า ครองบาตรให้ชำนาญ ทั้งห่มคลุม ห่มเฉวียง

2.ดูแลรักษาเครื่องอัฐบริขารให้ถูกต้องและสะอาด เรียบร้อย

 

แสดงความเคารพอ่อนน้อม

1.นาคต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมเสมอ ตามลำดับอาวุโสก่อนหลัง

2.เชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคารพและเคร่งครัด

ไม่ควรปฏิเสธหรือโต้แย้งครูบาอาจารย์

3.เวลาเดินสวนกับพระเณร ให้นั่งลงพนมมือ รอให้ท่านเดินผ่านไปก่อนเสมอ

 

การพูดคุย

1.ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ตะโกน และไม่พูดค่อยจนเกินไป

2.ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด นินทา ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดเรื่องทางโลก

 

ความเสียสละ

1.นาคต้องคอยสนใจในกิจของสงฆ์ และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด

2.หมั่นดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ไม่ทิ้งขวดน้ำ แก้วน้ำ

เมื่อใช้แล้วต้องเก็บล้างทันที ไม่วางทิ้งไว้ และช่วยเก็บขยะ

 

 

การดูแลที่พัก

1.นาคต้องอยู่ในสถานที่ ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่ย้ายโดยพลการ

2.ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำให้เกิดเสียงดังเกินไป

3.ต้องหมั่นทำความสะอาดที่พักทุกวัน รักษาของสงฆ์ให้มีสภาพเรียบร้อยเสมอ

4.รักษาความสงบ ไม่รบกวนผู้อื่น

5.ลุกจากที่นอนให้พับผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า เสื่อ และวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

6.ผ้าที่แห้งแล้วให้พับเก็บทันที ไม่ควรตากทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน

7.ไม่นำอาหาร น้ำปานะ ของขบเคี้ยวไว้ในที่พัก

8.ไม่ขีดเขียน หรือติดรูปภาพสิ่งใดๆ ในที่พัก

9.ให้เป็นผู้สันโดษ มักน้อย ในบริขารเครื่องต่างๆ

10.ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

 

การแต่งกาย

1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อขาว กางเกงขายาวสีขาว

2.รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดำ สกปรก ไม่น่าดู

3.ไม่เปลือยกาย ถอดเสื้อในที่ชุมชน และเวลาอาบน้ำให้นำเสื้อผ้าเข้าไปเปลี่ยน

 

อื่นๆ

1.สำรวมกาย ยืน เดิน นั่ง นอน ให้สงบเรียบร้อยอย่างสมณะ

2.ในการเข้าที่ประชุม ให้ตรงเวลา เข้าพร้อมกัน และเลิกพร้อมกัน

3.ทานอาหารหลังพระเถระ ครูบาอาจารย์ และทานให้เสร็จก่อนครูบาอาจารย์

4.จะกระทำสิ่งใดประการใด ให้เรียนครูบาอาจารย์ ทราบทุกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ (บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)

ขอเชิญชายไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป สมัครบวชพระ ภาวนา ทดแทนคุณ  (บวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ