มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)

เผยแพร่เมื่อวันที่

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์

ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

โดยมี 1. อ.กฤษณะ ไตรลักษณ์ มอบทุน 4,500 บาท
2. คุณนาถฤดี พรดำรงกิจ มอบทุน 4,500 บาท

รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2560

ในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560

โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
1. แม่ชีธนกร โง่นสุข
2. นางสาวนารีรัตน์ คีรีมาศจารุ
3. แม่ชีมันทนา สุวะศรี
4. นางสาวนพรัตน์ ดีไธสง
5. นางสาวประณีต สิงขรทองแก้ว
6. นางสาววารี ทับทิม
7. นางสาวพัฒนียา อันฤดี
8. แม่ชีดารณี ภูมิรัตน์คีรี
9. นางสาวพัชริดา ซอกิ่ง
ในนามตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณ

ท่านอาจารย์กฤษณะ ไตรลักษณ์และคุณนาถฤดี พรดำรงกิจ

เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสและสนับสนุนแก่นักศึกษาในครั้งนี้และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านตลอดไป

ขออนุโมทนาบุญและสาธุในธรรมเจ้าค่ะ


รูปภาพ - มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยได้รับความเมตตานุเคราะห์ ตู้พระบรมสารีริกธาตุและทุนการศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท (ภาพถ่าย)

บทความอื่นๆ