ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร

เผยแพร่เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61
ขออนุโมทนา ในกุศล กับ
พระธนัญกรณ์ คุตตวํโส
และคุณ พัฒน์นรี บารมีธรรม โรจน์วรุตย์
ที่มีศรัทธาถวายพระโมคลัคลา และ พระสารีบุตร
เท่าคนจริงทองเหลือง
เพื่อประดิษฐานใหล้พระชินราช 60 นิ้ว
พร้อมทั้งโต๊ะหมู่ไม้สัก
พระพุทธชินราช 9 นิ้ว ทองเหลือง
,เครื่องประกอบโต๊ะหมู่ , พรมแดง
และ ปัจจัยผ้าป่า บุญดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เป็นจำนวนเงิน 16,861 บาท
***************************************************************
ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย

ส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุก ๆ

ท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์

อุปัทวอันตรายใด ๆ อย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา

ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดอยู่ในวัฏฏสงสารขอให้ถึงพร้อมด้วย

จตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธรรมสาร บริวาร สมบัติ

ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศล

ขอจงสัมฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปราถนาแล้วจงทุกประการ

ให้ทุกท่านเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีผู้ใจบุญคํ้าจุนพระพุทธศาสนา

เมื่อถึงคราวเจริญภาวนาปฏิบัตธรรม

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจนกระทั้งถึงพระนิพพานจงทุกท่านเทอญ
**************************************************************
ร่วมบุญกองทุนสนับสนุนดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ที่ปฎิบัติธรรม
ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้พระภิกษุสงฆ์/สามเณร

ได้มาพำนักอยู่ประจำเป็นจำนวนมาก (มาปฎิบัติธรรม)

เเละภายในอนาคตจักมีมาเพิ่มขึ้นอีก ทางชมรมวัชรธาตุจึงได้กองทุนฯ

นี้ขึ้นมาเพื่อดูเเลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มาอยู่ในสำนักนี้

ทุกด้าน เช่นอาหารถวายพระ เครื่องอุปโภคที่จำเป็น การรักษาพยาบาล เป็นต้น

ท่านผู้มีความร่วมบุญได้ตามบัญชีนี้
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัสศาลายา
ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง
เลขที่บัญชี 010-8-46282-5

ติดต่อสอบถาม / ส่งข้อมูลการร่วมบุญ
ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
โทร. 098-3242429 / 089-9965426
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429
(ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


รูปภาพ - ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร

ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร
ภาพข่าว ถวายพระอัครสาวก เเละผ้าป่า ดูเเลพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม พร้อมบริวาร

บทความอื่นๆ