บุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ

เผยแพร่เมื่อวันที่


บุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ


เเบบพระประธานที่จะสร้างบุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ


เเบบพระอุโบสถที่สร้าง เเต่เป็นเเบบเปิดโล่ง 3 ด้านบุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ


สถานที่มหามงคลที่จะสร้างพระอุโบสถ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
เป็นจุดที่สวยที่สุด สูงที่สุด ของที่นี้ สามารถมองเห็นภาคอีสานได้อย่างสวยงามบุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ


สถานที่มหามงคลที่จะสร้างพระอุโบสถ ในศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
เป็นจุดที่สวยที่สุด สูงที่สุด ของที่นี้ สามารถมองเห็นภาคอีสานได้อย่างสวยงาม


บุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ
ลักษณะพระอุโบสถเปิดโล่ง 3 ด้าน ยกเว้นหลังพระประธาน
ยกพื้นสูง50 เซนติเมตร ปูด้วยกระเบื้องสีขาว หรือสีครีม
หลังคาเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบติดโซล่าเซลล์

เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะใดในธรรมชาติ
อุโบสถกว้าง 20 x 30 เมตร

เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สร้างบุญครั้งใหญ่
สร้างพระอุโบสถที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ใน
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรมต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(เป็นพระอุโบสถที่สร้างแบบอิงเข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุดใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเข้ากับพื้นที่ในป่า)

และ
พระประธานอุโบสถ40 นิ้ว ศิลปะคันธาระ (คันธารราฐ)
เป็นหินสีเขียวหรือสีชมพู
งบประมาณ
พระอุโบสถ2,500,000 บาท
พระประธาน500,000 บาท

ติดต่อสอบถาม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
โทร.087-161-3383, 083-313-0244
แฟกซ์.02-482-7455
อีเมลwatcharathath2556@gmail.com*อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ*
---สมัยนี้การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล

เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่นมีอาคารโรงเรือนมากมาย

โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆ

หลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรการสวดทำอัพภานกรรม

การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจาฯลฯ

ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
--เนื่องจากโบสถ์ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม

ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว

สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์

จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ
---ชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง

เมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า

เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกลผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา

เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น

แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย)ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล

เป็นอาสันนกรรมที่ดี
---ชาติหน้าถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง

เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์

อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจอันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและ

จะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรคอริยผล

และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวาย

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้
1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้างเพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธา

ในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา

2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี

3. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมาจัดเป็นกุศลส่วน

เวยยาวัจจมัยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ

4. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ

ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยกุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา

เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ

อีกเป็นอันมาก

5. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม

มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชุมชนมีอิสริยยศ บริวาร

ทรัพย์สมบัติตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต

6. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อนจะจุติ

ย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที

7.สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตามหมายความว่าบุญกุศล

จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป........

8 ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดีใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้

เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

หมื่นชาติ แสนชาติจะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)

รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถ

1. นิรมล พงศ์วิวัฒนา 100 บาท

2 ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล คุณภชรดา วิจยกุล คุณปณดา วิจยกุล 50,000 บาท

3 ครอบครัว สุขแสงทิพย์ (คุณพรพิมล)1000 บาท

4 ยอดผ้าป่าสร้างพระอุโบสถวันที่ 9 สิงหาคม 58 รวมยอด 8,160 บาท

5. คุณไพศาล เต็งเจริญชัย 100 บาท


สร้างพระประธาน

1. นาย อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์  1000 บาท

รูปภาพ - บุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ

บุญมหากุศล สร้างพระอุโบสถและพระประธานในอุโบสถ เเละรายชื่อผู้ร่วมบุญ

บทความอื่นๆ