ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม


วัชรธาตุอุทยานธรรม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
***********************************

เป้าหมายหลักในการจัดตั้ง วัชรธาตุอุทยานธรรม ให้เป็นสถานที่
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณร
และฆราวาส ผู้มีใจใฝ่ในทางธรรม
มาปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น โดยไม่มีการแบ่งแยก นิกาย
และร่วมกันเผยแพร่พุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง ตามแนวทางพระไตรปิฏกที่ได้ให้คำสอนไว้ใน
สมัยพุทธกาลอีกทั้ง ทางวัชรธาตุอุทยานธรรม ยังมีโครงการ
จัดอบรมการปฏิบัติธรรมให้กับผู้สนใจ เป็นครั้งคราว ตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อความเป็นส่วนตัว ทางอุทยาน ได้จัดโครงการ
จัดสรรที่ดินให้กับผู้ร่วมบุญเพื่อสร้างบ้านพัก สำหรับการ
มาพักผ่อน หรือมาปฏิบัติธรรมในอนาคต ซึ่งเป็นที่ ที่มี
ความปลอดภัย เพราะอยู่ในแนวเขตเดียวกันกับอุทยาน
(ที่ดิน มีจำนวนจำกัด โครงการใกล้เต็มแล้ว

สนใจ กรุณาติดต่อ : อาจารย์กฤษณะ ไตรลักษณ์

โทร : 089-996-5426

โครงการที่ กำลังดำเนินการ

1. วิหารภูริฑัต

2.พิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งพระอริยะสงฆ์

3.พิพิธภัณฑ์ พระบรมสารีริกธาตุ

4.ลานสุโขทัย ประดิษฐาน สมเด็จองค์ปฐม (พระสุโขทัย)

5.ลานนฤพาน ประดิษฐาน พระพุทธเจ้า หน้าตัก 120 นิ้ว สูง 5 เมตร

6.ทางนฤพาน ประดิษฐาน พระพุทธเจ้าประจำตระกูล

เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ ลานนฤพาน

โครงการต่อเนื่อง ในอนาคต

1. จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม แนวธุดงค์วัตรสำหรับ พระสงฆ์

สามเณร และฆารวาส เพื่อการหลุดพ้น โดยไม่แบ่งแยก

นิกาย และมีความตั้งใจในการมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

2.จัดตั้งเป็นสถานอบรม การปฏิบัติธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน

ที่สนใจทั่วไป (เป็นครั้งคราว ตามวาระ และโอกาสที่เหมาะสม

3.โครงการจัดสร้างพระเจดีย์ อริยสัจ 4 (เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)

4. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงพุทธศาสนา แนวธรรมชาติ ไม่เน้นวัตถุนิยม


นโยบายของ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

1.ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณรและฆราวาส ผู้มีใจใฝ่ในทางธรรม มาปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น โดยไม่มีการแบ่งแยก

นิกายและร่วมกันเผยแพร่พุทศาสนา

2.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ จะไม่ยึดติดในเรื่องของลาภ ยศ ตำเเหน่งต่างๆ

จะยึดเเต่ลำดับอาวุโสของพระเถระในเเนวทางของพระพุทธศาสนา

3.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่ในที่นี้ จะไม่มีการทรงเจ้าเข้าผี หรือใบ้หวยเเต่ประการใด

4.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ ไม่ยึดติดในเรื่องของวัตถุ

5.ในศูนย์วิปัสนากรรมฐาน ไม่มีสื่อสารบันเทิง (ไม่มั่วเมาในด้านบันเทิง)เช่น ทีวี, วีดีโอ ฯลฯ

6.พระภิกษุ/สามเณร ที่อยู่พำนักปฏิบัติธรรมในที่นี้ ไม่เน้นสะสมสมบัติสิ่งของมีค่าใดๆ

มีเเต่ของส่วนกลางสงฆ์ ทุกรูปมีสิทธิ์ได้ใช้สอยตามความเหมาะสม

7.การปฏิบัติตน ของพระภิกษุ/สามเณร ให้ยึดถือตามหลักพระธรรมวินัย ในพระไตรปิฎก

นเเนวทางพระพุทธศาสนา