วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ

เผยแพร่เมื่อวันที่


วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบวันที่ ๒๒ /๕/๕๙
ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
คุณธิติพงศ์-คุณวราสิริ-เด็กหญิงภาสิรี ตั้งพูนผลวิวัฒน์
คุณสิทธิชัย-คุณธนิกา-เด็กชายวินทร์-เด็กชายมินทร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ ให้วัดดังนี้

๑วัดโนนสมพร อ หล่มสัก จ เพชรบรูณ์ ประธาน อุโบสถ ขอพระ 60 นิ้ว

๒วัดทับผึ้ง อ ด่านช้าง จ สุพรรณบุรี ศาลาปฎิบัติธรรม ขอพระ 30 นิ้ว

๓วัด น้ำตกไทรทอง อ.คำชะอี จ มุกดาหาร ศาลาปฎิบัติธรรม ขอพระ 30 นิ้ว

๔วัด พระพุทธบาท หลักศิลา อ จตุรัส จ ชัยภูมิ ศาลาปฎิบัติธรรม ขอพระ 30 นิ้ว

ขออานิสงส์เเห่งการสร้าง พระประธาน นี้จงดลบันดาล
ให้ผู้มีศรัทธาด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

และอธิบดีอันเป็นทิพย์ยิ่งขึ้นไป ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

รูปภาพ - วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ

วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ
วันที่ ๒๒ /๕/๕๙ ท่านเจ้าภาพ คุณพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ได้ถวายพระประธาน นอกรอบ

บทความอื่นๆ