อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น

เผยแพร่เมื่อวันที่

เปิดเผยสวรรค์มีจริง ของ สวรรค์ทั้ง6 ชั้น และ วันเวลา อายุของเหล่าเทวดาในสวรรค์ แต่ละชั้น


อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น


สวรรค์ของเทวดาที่จะพูดถึงนี้คือ สวรรค์ของเทวดาที่อยู่ในชั้นกามวจรทั้ง 6 ชั้น และมีตำแหน่งที่ตั้ง ต่อไปนี้

1. สวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา มีอายุ 500 ปีสวรรค์

จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 1 ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาสิเนรุ

2. สวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ มีอายุ 1,000 ปีสวรรค์

ตาวติงสเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 ตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ

3. สวรรค์ชั้น ยามา มีอายุ 2,000 ปีสวรรค์

ยามาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 3 ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปในอากาศ


อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น


4. สวรรค์ชั้น ดุสิต มีอายุ 4,000 ปีสวรรค์

ดุสิตาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไปในอากาศ

5. สวรรค์ชั้น นิมมานรดี มีอายุ 8,000 ปีสวรรค์

นิมมานรตีเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 5 ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไปในอากาศ

6. สวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุ 16,000 ปีสวรรค์

ปรนิมมิตวสวัตดีเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 6 ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีขึ้นไปในอากาศ

ระยะเวลาของสวรรค์


อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น


ใน 1 วันสวรรค์ของ สวรรค์แต่ละชั้น มีระยะเวลาเมื่อเทียบกับระยะเวลาในโลกมนุษย์ไม่เท่ากันดังนี้

1. 1 วันของสวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์

2. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 100 ปีโลกมนุษย์

3. 1 วันของสวรรค์ชั้น ยามา เท่ากับ 200 ปีโลกมนุษย์

4. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดุสิต เท่ากับ 400 ปีโลกมนุษย์

5. 1 วันของสวรรค์ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 800 ปีโลกมนุษย์

6. 1 วันของสวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 1,600 ปีโลกมนุษย์


อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น
อายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าจะเทียบกับเวลาในมนุษย์จะได้ดังนี้

1. ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์ (500 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 50ปีมนุษย์ )

2. ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์ (1,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 100ปีมนุษย์ )

3. ชั้นยามา เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์ (2,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 200ปีมนุษย์ )

4. ชั้น ดุสิต เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์ (4,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 400ปีมนุษย์ )

5. ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์ (8,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 800ปีมนุษย์ )

6. ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์ (16,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 1,600ปีมนุษย์ )

ขอขอบคุณข้อมูล   อุทยาน สวนโพธิสัตว์ธรรม ณ.บ้านสุด ต.ไผ่กองดิน
                             อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


รูปภาพ - อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น

อายุขัยของเทวดาแต่ละชั้น

บทความอื่นๆ