ร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำ

ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
เพื่อรองรับ พระภิกษุสงฆ์ และญาติโยม ที่มาปฎิบัติธรรม 
.ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ ให้ท่านสาธุชนอุบาสก-อุบาสิกา

ผู้เห็นความสำคัญในสนับสนุนเพื่อปรับปรุงเเละพัฒนาสร้างห้องสุขาขึ้นมาใหม่จำนวน 8 หลัง

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุ-สามเณร ตลอดถึงผู้ปฏิบัติธรรมตลอดปีที่เข้ามาอบรมเจริญสติภาวนา

อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจให้ผ่องใส เบิกบานในการทำความดี ได้ร่วมบุญในการสร้างห้องสุขาในครั้งนี้ต่อไป
จึงขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง ห้องละ 10,000 บาท

ยังไม่รวมค่าแรงผู้รับเหมา ให้เเล้วเสร็จเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ที่มาภาวนา ปฎิบัติธรรม
เเละด้วยอานุภาพเเห่งบุญจากการสร้างห้องสุขาจะบันดาลเเต่สิ่งอันเป็นมงคลเเก่ผู้ร่วมบุญเพราะการที่ได้สร้างกุศล

ในสิ่งที่มีความปรารถณามีความจำเป็นเเละเป็นสถานที่สำคัญเเก่เหล่าโยคีนักปฏิบัติอีกเเล้วยิ่ง..

ได้กุศลมหาศาล..หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับผลบุญเเละเป็นส่วนหนึ่งในบุญครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน..ตามเหตุปัจจัยของตนเอง... ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง ห้องสุขาและห้องสรงน้ำ ให้แล้วเสร็จ

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจอานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)

.....ใจความว่า พระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี 
มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทองทำการขายทองรูปพรรณอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนมั่งมีโภค
ทรัพย์สมบัติมากอยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า เราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ 
ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยเร็ว ตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน 
ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์ได้ เพราะว่าทรัพย์เป็นของกลางเป็นเครื่องอาศัยของคน
ทุกคน สุดแล้วแต่ใครจะขยันหมั่นเพียรหามาได้เท่านั้น ถึงแม้จะหามาได้มากก็ดี ถ้าขาดปัญญาเป็น
เครื่องรักษาทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่คงทนอยู่ได้ แม้จะอยู่ได้ตลอดไปตนเองก็มีชีวิตยืนนานที่จะบริโภค
ต่อไปไม่ได้เพราะความตายย่อมมาพรากตนให้หนีไปเสียจากทรัพย์เมื่อสิ้นชีพแล้วทรัพย์เหล่านั้น ก็ไม่
ติดตามตนไปปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาใช้สอยอย่างสบาย เห็นมีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้น ที่จะติดตามตัวไป
ในอนาคต คือฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนาเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็คิดดูว่าจะทำอะไร สิ่งอื่น ๆ ก็มีผู้ทำไว้หมด
แล้ว ก็เห็นแต่เวจกุฎีเท่านั้นที่ยังไม่มีใครทำเลย

เมื่อคิดเช่นนี้แล้วจึงได้สร้างขึ้นเมื่อสำเร็จแล้วยังได้สร้างโรงไฟ แลที่สำหรับอาบน้ำอีกด้วย
เมื่อเสร็จสรรพดีแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างมโหฬารและมอบถวายแก่ ภิกษุสงฆ์
มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานแล้วตั้งปฏิธานความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้
เจริญ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดแต่โรคต่าง ๆ อย่าได้มาแผ้ว
พานต่อข้าพเจ้าเลย อิมินาทาเนน ด้วยอำนาจผลทานนี้พระสารีบุตรก็อนุโมทนาว่า ขอให้ความ
ปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จเถิดมาณพนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทผลทาน ให้สมาทานศีลครั้นทำกาลกิริยาตาย
ไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์เทวโลก มีสมบัติวิมานทอง มีเทพอัปสรเป็นยศบริวาร อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้ง
หลายนั่งสนทนา ถึงมาณพผู้นั้นอยู่พระศาสดาเสด็จมาถึงในที่นั้นแล้วตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอ
นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบ


พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นรชนทั้งหลายเกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าและในขณะที่พุทธศาสนายังประดิษฐานอยู่
จะเป็นผู้เศร้าโศกในอบายภูมิ เป็นจำนวนมากมาณพที่เป็นช่างทองนี้ได้พบทั้ง
สองประการแล้วไม่เป็นผู้ประมาท ได้สร้างเวจกุฎีถวายบูชาพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาเลื่อมใส ได้เสวย
สุขในสุคติโกลสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระ
นามว่าตัณหังกร เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี และที่สำหรับอาบแก่พระภิกษุสามเณรได้ตั้ง
สัตยธิษฐานว่า ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล ด้วยผลแห่งอานิงส์
ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเวจกุฎีให้เป็นสาธารณะทานนี้ ตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ไปบังเกิดสวรรค์เสวย
ทิพย์สมบัติอยู่ชั้นดุสิตครั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว ได้ท่องเที่ยงอยู่สังสารวัฎฎ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงตรัส
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตถาคตนี้เอง ก็สมดังคำปรารถนาในครากาลครั้งโน้นทุกประการ เมื่อจบ
พระธรรมเทศนาจบลงแล้วชนทั้งหลายเป็นอันมากได้ดวงตาเห็นธรรม ต่างก็รื่นเริงบันเทิงใจในเวจกุฎี
เป็นยิ่งนัก

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 1. หลวงพ่อเสวก ปัญญาทีโป เมตตาเป็นต้นบุญ เป็นเงิน 3,500 บาท
 2. คุณวิชุดา เทพบัญชาพร ร่วมบุญ 5,000 บาท
 3. คุณจรัญญา ห้อยพวงเพชร และครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท
 4. เจ้ปุ้ย (สมศรี) + เจ้เจ็ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมบุญ 1,000 บาท
 5. ดร.วราทัศน์ + คุณปัทมา วงศ์สุรไกร และครอบครัว • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 6. คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ + คุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ + คุณพ่อทวี + คุณภัทธิรา ช่างพินิจ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 7. คุณแตน (ถนอมจิตร) และเพื่อน ๆ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 8. คุณพรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศล และครอบครัว และเพื่อน ๆ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 9. คุณภรนภัสสร์ ศรีสุวณิชกุล และครอบครัว และลูกค้า • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 10. คุณกิตติเมศร์ ถิระภิรมย์ไชย และกลุ่มเพื่อนอัยการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 11. คุณสงวน + คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 12. คุณแม่มยุรี แซ่เตียวเปียน และคุณอารยา ไพศาลอารยกุล ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 2,000 บาท
 13. คุณพ่อ สมควร ลูกรุ่งอรุน ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1,500 บาท ( ช)
 14. คุณ อรวรรณ สุตตเสรีและ Amanda Er พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1,000 บาท(ว)
 15. คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี 500บาท (ว)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ