ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๒ รูป (ตามกำลังศรัทธา) ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ (ตามกำลังศรัทธา) ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐


ขอเรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ
(ตามกำลังศรัทธา)
ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ 
เเต่มีศรัทธาที่จะบรรพชา - อุปสมบท
เพื่อปฎิบัติธรรม พร้อมจำพรรษาใน
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


อุปสมบท ณ วัดลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐
เเละจะมา พำนักอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


ณ ตอนนี้ มีกุลบุตรผู้มีศรัทธา จะบวช ๒ ท่าน
คือ

๑.นายคุช ตรีธวัช (อายุ๓๘ ปี)

๒.นายเตวิช โพธิ์พันทอง (อายุ๒๑ปี)
โดยทางคณะสงฆ์ของศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ฯ
ได้พิจารณา อุปนิสัย ของบุคคลท่านนี้ว่า 
มีความประพฤติดี ขยันช่วยกิจการงานของศาสนา
จากที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมได้ระยะหนึ่งท่านผู้มีศรัทธาร่วมบุญ ได้โอนปัจจัยได้ตามช่องทางนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัดการ

ในเรื่องของการบวชพระ


แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ
ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)อานิสงส์ของการบวช
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้มี อานิสงส์พิเศษ
อานิสงส์ อย่างอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นี้นั้น 
บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน หมายความว่า ถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศล บิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้ แต่ว่าการอุปสมบท
บรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จ พระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า
สมมุติ ว่า บุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อ ลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่บรรพชานั้น
บิดามารดาก็ไม่ทราบ แต่ทว่า ถึงอย่างก็ดี องค์สมเด็จพระชินศรีตรัสว่า บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์

คำว่า บรรพชา นี้หมายความว่า บวชเป็นเณร
คำว่า อุปสมบท นี้หมายความว่า บวชเป็นพระ

สำหรับ ท่านที่บรรพชาในพุทะศาสนาเป็นสามเณร อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ท่าน ผู้ บรรพชาเองคือเณร
ถ้าประพฤติปฏิบัติดี นี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติดี ถ้าปฏิบัติเลวการการบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ถ้าปฏิบัติดีนั้น 
องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า ท่านที่บวชเข้ามาเป็นเณรในพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับเณรผู้นั้น ย่อมมีอานิสงส์คือ ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา ไม่สามารถ
จะทรงจิตเป็นฌาน องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่า ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนโลกมนุษย์ได้ถึง 30 กัป เช่นเดียวกัน

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าว ว่า ท่านที่บวชเป็นเณรเอง และมีความประพฤติปฏิบัติดี ต้อง เป็นเทวดาหรือพรหมอยู่ถึง 30 กัป 
นั่นก็หมายความว่า อายุเทวดาหรือพรหมย่อมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป และเมื่อหมดอายุแล้วจะเกิดเป็นพรหมใหม่ อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง 
30 กัป หรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้านิพพานก่อน สำหรับ บิดามารดา ของบุคคลผู้บวชเป็น สามเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15กัป คือครึ่งหนึ่ง
ของเณร หมายความว่าบิดารมีอานิสงส์ 15 กัป มารดามีอานิสงส์เสวยความสุขบนสวรรค์หรือพรหมโลก 15 กัป เช่นเดียวกัน

สำหรับ บรรดาท่านผู้ไม่ใช่บิดามารดาของบุตร กุลธิดาที่อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยในการบวช นี่หมายความว่า
เวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่ง เราทราบเข้าก็ไปบำเพ็ญกุศลร่วมกับเข้าด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง ให้สิ่งของบ้าง ช่วยขวยขวายใน
กิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง หมาย ความว่า เขาจะบวชลูกบวชหลานของเขา เราไม่มีลูกหลานจะบวช เขามาบอกบุญมาหรือ
ไม่บอกบุญก็ตาม เอาจตุปัจจัยบ้าง เอาของที่จะพึ่งจะใช้ในงานบ้าง ไปช่วยในงานด้วยความเลื่อมใส ถ้าไม่มีจตุปัจจัย ไม่มีของ ก็เอากาย
ไปช่วย ช่วยขวนขวายในกิจการงาน
อย่าง นี้องค์สมเด็จพระ พิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ หรือในพรหมโลก คนละ 8 กัป 
แต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่นเขาบวชพระกัน 42 องค์ เราก็ช่วยกันบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่ง
เรียกว่าช่วยหมดทั้ง 42 องค์ ก็ต้องเอา 42 ตั้งเอา 8 คูณ

นี่เป็นอันว่า…อานิสงส์ที่ที่จะพึงได้ในการอุปสมบทบรรพาชา กุลบุตรกุลธิดาในพระพุทะศาสนาสำหรับผู้ช่วยงาน
แต่ สำหรับท่านผู้เป็น เจ้าภาพ ในฐานะ คนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวยขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้
อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะ ได้อานิสงส์ 12 กัป จะมีผลหลั่นซึ่งกันและกัน


โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมปฏิบัติเล่ม 1หน้า 29-35

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
.รายชื่อเจ้าภาพผู้ร่วมบุญบวชพระ
 1. นายธนวัฒน์ ทรงศิริ 100 บาท
 2. ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
 3. นายฐนวัฒน์ ฐิระเยาวภาพงษ์ นายฐนธัช กองทอง และ บริษัทแปดหมื่นสี่พัน จำกัด 5000 บาท
 4. คุณทัศพร เฟื่องฟุ้ง 1000 บาท
 5. คุณศิริเพ็ญ ถาวรพิพัฒน์เดช 2000 บาท
 6. นายสรพงศ์-นางสายชล อินทร์แก้ว และครอบครัว 300 บาท
 7. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว 1,500 บาท
 8. คุณพ่อสมศักดิ์ - คุณแม่จำรัส สวยส่ง และครอบครัว 500บาท
 9. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม 300 บาท
 10. นายพิพัฒน์พงศ์ ลำน้อย 100 บาท
 11. นางนันทวรรณ ธัญเมธารัตน์ และครอบครัว 200 บาท
 12. นายกำธร ศรีวราสาสน์ นางปราณี ศรีวราสาสน์ ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีวราสาสน์ 600 บาท
 13. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 14. คุณอิสรากานต์ คุณกิตฎกานต์ ด.ญ.ภัสร์ปณัฐ ด.ช.สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล และนพรัตน์ เดชสมบูรณ์รัตน์ 5000 บาท
 15. คุณพวงเพชร อมาตยกุล และครอบครัว500 บาท
 16. นายอ๋า-นางอังคณา ทรัพย์นาทวี และครอบครัวทรัพย์นาทวี เจ้าภาพบวชพระ 5,000 บาท
 17. จำเริญ เชียรวิชัย 100 บาท
 18. วลัยพร เชียรวิชัย 100 บาท
 19. กฤตพร เชียรวิชัย 100 บาท
 20. อัญชิษฐา เชียรวิชัย 100 บาท
 21. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท บวช
 22. คุณมรกต ไตรรัตน์รักษา 100 บาท
 23. นายชาญณรงค์ ม่วงพุ่ม นางสาวอุมาภรณ์ ฤทธิ์เทพ ด.ช.ภาสกร ม่วงพุ่ม 500 บาท
 24. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์ 500 บาท
 25. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์ 100 บาท
 26. ร่วมทำบุญ เจ้าภาพบวชพระ นส.ศุภกาญจน์, นางสุภาภรณ์ และ นายเชิดชัย ชัยสุข 500 บาท
 27. นางสาว อรวรรณ สุตตเสรี และครอบครัว พร้อมทั้ง บุตรหรือธิดา นาย Rune Erga (สามี) 1000 บาท
 28. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม 500 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๒ รูป (ตามกำลังศรัทธา) ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ จำนวน ๒ รูป (ตามกำลังศรัทธา) ให้กับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์ อุปสมบท วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ