บุญใหญ่สร้างทางพระนฤพาน ขึ้นเขา (ทางขึ้นสถานปฏิบัติธรรม) ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ความคืบหน้าสร้างถนนคอนกรีต

บุญใหญ่สร้างทางพระนฤพาน
ขึ้นเขา (ทางขึ้นสถานปฏิบัติธรรม)
ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ณ ตอนนี้กำลังสร้างทางอยู่
ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก

ร่วมบุญ
ได้ตามบัญชีนี้ ครับ
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีปราโมทย์ หงส์ทอง
สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 9380145384

ขออนุโมทนาสาธุครับ

( ( ( ((((( อานิสงส์สร้างถนนหนทาง ))))) ) ) )

วันหนึ่งในครั้งพุทธกาล เมื่อ พระกปิลัตเถระ อธิษฐานให้นำ้ในมหาสมุทรแข็ง

กระด้างเดินข้ามไปมาได้สะดวก ครานั้นพระภิกษุสาวกเห็นฤทธานุภาพของท่าน

พระกปิลัตเถระแล้ว พากันเลื่อมใสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนัก

เพราะสามารถบันดาลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุกฤษฎาภินิหารต่างๆ จึงปรารภ

กันถึงเรื่องราวแห่งพระกปิลัตเถระ ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จมาประทับ

เหนืออาสนะ ทรงดำรัสถาม เมื่อทราบเรื่องแล้ว ได้ตรัสพระธรรมเทศนา ว่า

" อตีเต กาเล " ในอดีตกาล ครั้งศาสนา พระกกุกสันโธ สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น

พระกปิลัตเถระ เกิดในตระกูลคนยากจนเข็ญใจ มีอาชีพในทางรับจ้าง พอเลี้ยง

อัตภาพ ให้อยู่ไปวันหนึ่งๆ ได้เห็นทางโคจรบิณฑบาตของถิกษุสงฆ์ มีความเปียก

ความชื้นแฉะ. จึงนำทรัพย์ที่ตนรวบรวมไว้เพียงเล็กน้อย มาสร้างทางถวายให้

เป็นทานแก่พระผู้เป็นเจ้า

" กลํ กตวา " ครั้นบุรุษเข็ญใจนั้นใกล้จะถึงแก่ความตาย ก็เกิดอัศจรรย์นิมิตเป็น

มหามงคล คือเห็นสะพานเงินสะพานทอง ทอดลงมาแต่เทวโลก จะรับบุรุษเข็ญใจ

นั้นให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ บุรุษเข็ญใจจึงพูดว่า ประเดี๋ยวจะขึ้นไป คำที่กล่าวนั้นก็ปรากฎ

แก่คนทั้งหลาย อยู่มาประมาณครู่หนึ่ง ก็ถึงอนิจกรรมทำลายขันธ์ ขณะนั้นเสียง

ดุริยางค์ดนตรี ก็ดังสนั่นหวั่นไหวก้องเวหา ประชาชนต่างก็ได้ยินเสียงทิพย์ดนตรี

อันเทพนิมิต ให้เกิดมีทุกถ้วนหน้า ส่วนบุรุษเข็ญใจนั้น ครั้นทำลายขันธ์แล้ว ก็ไป

เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสวยทิพย์สมบัติอันมโหฬารประกอบไปด้วยแก้ว ๗

ประการ ตลอดมาจนถึงศาสนา พระตถาคตนี้ เทพบุตรองค์นั้นจึงจุติจากวิมาน

ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ออกมาบวชในพุทธศาสนา นามว่า " พระมหากปิลัตเถระ "

บำเพ็ญเพียรได้สำเร็จอรหัตตผล ประกอบไปด้วยวิชชาและอภิญญา จึงบันดาล

นำ้ในมหาสมุทรแข็งกระด้างราวกับว่าพื้นปฐพี ก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างทางถวาย

ให้เป็นทานแก่ภิกษุสงฆ์ แต่ครั้งศาสนาแห่งพระกกุกสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล

มาแสดงวิบากผลให้ปรากฎแก่ท่าน พระกปิลัตเถระ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายนามเจ้าภาพสร้างถนน
 1. คุณฐิติรัตน์ วังยางคุณานุกรณ์ 300 บาท
 2. คุณ ณัฐรดา สุนพิชัย 300 บาท
 3. Hertz January 100 บาท
 4. Nangkwuck Thatree 300 บาท
 5. คุณศุภลักษณ์ สุกเขียว 100 บาท
 6. คุณ อาคม ทิพย์ธารา 100 บาท
 7. พระจักรชัย (หลวงตาอุ้ม) วัดจันทาราม (ท่าซุง) 920 บาท
 8. คุณจำเริญ เชียรวิชัย 100 บาท
 9. คุณวลัยพร เชียรวิชัย 100 บาท
 10. พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย 100 บาท
 11. คุณกฤตพร เชียรวิชัย 100 บาท
 12. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย 100 บาท
 13. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 300 บาท
 14. คุณทองพุล กุใด 1200 บาท
 15. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา 2000 บาท
 16. คุณภัสพร ทรงวุฒิศีล 200 บาท
 17. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว 100 บาท
 18. คุณศุภลักษณ์ สุกเขียว 100 บาท
 19. นางกันทิมา บุญทวีกุล 1,000 บาท
 20. คุณมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 100 บาท
 21. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 300 บาท
 22. คณะศิษย์ อาจารย์เเมว ทำบุญถนน350 บาท
 23. อาจารย์เเมว เเละคณะศิษย์ 500 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - บุญใหญ่สร้างทางพระนฤพาน ขึ้นเขา (ทางขึ้นสถานปฏิบัติธรรม) ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

บุญใหญ่สร้างทางพระนฤพาน ขึ้นเขา (ทางขึ้นสถานปฏิบัติธรรม) ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ