เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

#‎ถวายอาสนะผ้าผืนละ99บาทอานิสงค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน‬


อานิสงส์ถวายอาสนะ (เตียง ตั่ง พรม ผ้าปูลาด เสื่อ และอาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆ)
======================================================
กุลบุตร คนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี เขามีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ครั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์
ก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงออกบวชในพระพุทธ ศาสนา ได้ปฏิบัติเจริญสมณธรรม ในไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์
ต่อมาพระเถระปรารถนาจะเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ จึงเดินทางมาเฝ้าในระหว่างทางได้เข้า
ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หลังจากที่ได้อาหารพอประมาณแล้วจึงแสวงหาที่สำหรับทำภัตกิจ

ครั้ง นั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่ง ครั้นได้เห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสจึงอาราธนาให้ไปทำภัตกิจที่บ้านของตน นางได้จัดตั่งที่นั่ง
และเอาผ้าผืนหนึ่ง และเอาผ้าผืนหนึ่งมาปูถวายเป็นที่นั่งทำภัตกิจ เมื่อพระเถระทำภัตกิจเสร็จ เสร็จแล้วนางก็ได้ถวายตั่ง
และผ้าผืนนั้นแก่พระเถระและตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายผ้าในครั้งนี้ขอให้บัลลังก์ทองจงเกิดมีแก่ดิฉัน
ในภพ หน้าด้วยเทอญ พระเถระจึงโมทนาว่า “ขอความปรารถนาของเธอจงสำเร็จ” หลังจากนั้นจงแสดงอานิสงส์แห่งการ
ถวายเตียง ตั่ง อาสนะว่า “บุคคลใดได้ถวายเตียง ตั่ง อาสนะเป็นที่นั่งที่นอน บุคคลนั้นจะได้ไปเกิดในตระกูลขัตติยะกษัตริย์
บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและ บริวารเป็นอันมาก” นางอุบาสิกาเมื่อได้ฟังอานิสังคกถาอย่างนั้นยิ่งมีจิตใจเลื่อมใสเป็นทวี
จึงได้นำเตียง ตั่ง อาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆจำนวนมากตามไปถวายพระเถระ ต่อมา เมื่ออุบาสิกาท่านนั้นตายไปแล้ว
ได้ไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกสวรรค์มีชื่อว่า นางภัททปีฐทายิกาเทพธิดา มีวิมานทองสูง 12 โยชน์ ท่ามกลาง
วิมานทองแห่งนั้นได้มีบัลลังก์ทองสำหรับเป็นที่นั่งเกิดสูงได้ 1 โยชน์ มีบริวาร 1000 คน เป็นบริวาร และเมื่อเคลื่อนจาก
เทวโลกสวรรค์ไปแล้ว นางก็ได้ไปเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์ในมนุษย์โลกเป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

                                                     อาสนะมุกตัวละ ๑,๗๐๐ บาท


เจ้าภาพถวายอาสนะเเด่วัดขาดแคลน


                            อาสนะลายทองชักร่องเเดง ๑,๔๐๐ บาท


เจ้าภาพถวายอาสนะเเด่วัดขาดแคลน                                              อาสนะผ้า ๙๙ บาท

เจ้าภาพถวายอาสนะลายมุกเเด่วัดขาดแคลน


    มีวัดต่างๆกำลังขาดแคลนอาสนะเพื่อใช้ในศาสนกิจต่างๆ ตามรายชื่อด้านล่างนี้

ซึ่งท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายได้ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปหรือจะ

ขอเป็นเจ้าภาพถวายทั้ง 10 ตัวให้กับวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ โดยอาสนะมุกเป็นเจ้าภาพ

ตัวละ 1700 บาท

     และท่านยังสามารถเป็นเจ้าภาพถวายอาสนะผ้าจะให้วัดใดๆก็ได้ที่มาร่วมในงาน

หรือถวายให้กับพระคุณเจ้าที่เป็นตัวแทนมารับ และทางชมรมฯจะได้นำถวายให้กับ

วัดที่ขาดแคลนจริงๆ ซึ่งยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งท่านสามารถถวาย

ได้ตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านเพียงผืนละ  99 บาทเท่านั้น

       ***อานิสงส์ ตามที่มีระบุในพระไตรฎก นั้นจะเห็นว่าเกื้อกูลท่านในเรื่องสถานะ

หน้าที่การงาน การเงินการทองคล่องตัว เจริญด้วยลาภยศสักการะ มั่นคงสถาพรเจ้าภาพถวายอาสนะลายมุกเเด่วัด ถวาย 11 ตุลาคม 58 มี 1 วัด ขาดเจ้าภาพ 10 ตัว (อานิสงค์ด้านหน้าที่การงานก้าวหน้า )
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
....วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)
 1. คุณ สวัสดี คุณ จันทนา อุ่นอารมณ์ และครอบครัว จอง
 1. -
รายชื่อเจ้าภาพถวายอาสนะผ้า ในงาน
 1. จิณะดา ปราณีต
 2. จิณะดา ปราณีต
 3. คุณชลัญญา น้อมระวี
 4. ปิยพร สกุลศรีส่งบุญ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
วัดคลองปาง ม.1 ต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง ขออาสนะมุข 10 ตัว
 1. นา่ยอุดม ถิรตันติ
 2. ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์ และ ครอบครัว
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ + คุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. นายสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี จอง
 5. พ.อ.อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คุณอริย์ธัช ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายณัฐธนนท์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ จอง
 6. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5. ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 7. ด.ช ญาณเดช วชิรบูรณ์สุข ด.ญ ธนิดา วชิรบูรณ์สุข
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
ชมรมพุทธศาสตร์ มมร. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ขออาสนะมุก10 ตัว
--
ธุดงค์สถานธารน้ำทิพย์ (ซำไฮ ภูแปก) ม.6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อาสนะ มุก 10
--
วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.17 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดทุ่งรวงทอง ม.13 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดน้ำขาวยะกา ม.3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส อาสนะ มุก 10
--
วัดบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขอธรรมมาส อ.
--
วัดประสงค์พัฒนา ม.12 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดป่าศรีวิชัย ม.๙ ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ขออาสนะมุก ๒๐ ตัว
--
วัดป่าสามัคคีธรรม ม.11 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดป่าโนนสำราญ ม.11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ อาสนะ มุก 10
--
วัดปิ่นแก้วอัมไพวัลย์ ม.8 ต.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดพระพุทธบาทหลักศิลา ม.5 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดลุงเขว้า ม.6 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดวังวารีวน ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดวังวารีวน ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดศรีบุญเรือง ม.6 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดสบยม ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก อาสนะ มุก 10
--
วัดสว่างโพธิ์ชัย ต.ท่ากกเเดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
 1. นายราเชน พูลบุญ และ นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ กัณฐกฤตธรรม จอง 1
 1. -
วัดสุนทรวราราม ม.6 ต.หนองกุงแก้ว อ..ศรีบุญเรือง จ.เลย ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
วัดสุพรรณนาราม ม.6 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดหนองม่วง ม.4 ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดหนองม่วง ม.8 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ขอธรรมามาสน์สวดพระปาฏิโมกข์
--
วัดหนองหัวแรต ต.แหลมทอง อ.หนองบุนมาก จ.นตรราชสีมา อาสนะ มุก 15 ต อ.
--
วัดหมอกขาม ม.5 ต.หนองตะไคร์ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดหัตถวิชัย ม.6 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดอรุณรังษี ม.11 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดอุไรรัตนาราม ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส อาสนะ มุก 10
--
วัดเขตพัฒนาราม ม.11 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดเขาสามยอด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ขออาสนะสงฆ์ 10 ตัว
--
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง ม.12 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดเปรมประชากร ม.๔ ต.เชียงรากน้อย อ.ปางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ขอ อาสนะมุข 10 ตัว
--
วัดโนนขุนชัย ม.3 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
วัดโพธิ์เงินคณาราม ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดโสภณานิการาม ม.8 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดใหญ่สุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
สำนักสงฆ์สวนป่าพุทธธรรม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--

โต๊ะหมู่มุก

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
โต๊ะหมู่มุก หน้า 10 นิ้ว หมู่ 9 โต๊ะหมู่มุก หน้า 10 นิ้ว หมู่ 9 23,000.00 ชุด

อาสนะ

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
อาสนะพิงลายมุก อาสนะพิงลายมุก 1,700.00 ตัว
อาสนะผ้า อาสนะผ้า 99.00 ผืน

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ